22 de agost de 2018
 
SERVEIS 

GABINET DE SALUT LABORAL

Delegat de Prevenció
Amb motiu de l'aplicació de la Llei 35/95 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, s'ha creat la figura del Delegat de Prevenció, el qual és designat per i entre els representants dels treballadors.

Comité de Seguretat i Salut
Els Delegats de Prevenció com a integrants del Comité de Seguretat i Salut són la garantia de participació dels treballadors en la relació a les qüestions que afecten la seguetat i salut en el treball.

Gabinet de Salut Laboral
Per tant, per tot aixó s'ha posat en marxa el Gabinet de Salut Laboral amb els següents Objectius:

1 Informar als Delegats de Prevenció sobre les seves competències
2 Reforçar els Delegats de Prevenció en la seva tasca diària
3 Formar els Delegats de Prevenció en cada sector específic d'activitat
4 Assessorar i rebre consultes
5 Impulsar la creació de Delegats de Prevenció a les empreses
6 Informar sobre els drets i deures en matèria preventiva als treballadors

Més informació:
Núria Farrús

Telf 93 329 81 11

salutlaboral@usoc.cat